Tetra Recart

G?dan?n art?k yeni bir evi var

Uzun raf ?mürlü g?dalar i?in yenilik?i ve gelece?e haz?r bir paketleme ??zümü olan Tetra Recart, tüketicilerin, üreticilerin ve perakendecilerin de?i?en ihtiya?lar?na hizmet eder.

Geri d?nü?üm giri?imleri

Tetra Pak geri d?nü?üme y?nelik kapsaml? bir yakla??ma ?ncülük ediyor

?? birli?ine dayal? modelimiz ve Tetra Pak'?n de?er zincirinde geri d?nü?üme y?nelik kapsaml? bir yakla??ma nas?l ?ncülük etti?i hakk?nda daha fazla bilgi edinin

Yaban mersinli yo?urt

Proses ??zümleri

Süt ürünleri, peynir, dondurma, i?ecekler ve haz?r g?dalar i?in proses ??zümleri ve ekipmanlar?.

Tetra Pak karton ambalajlar

Paketleme ??zümleri

Taze ürünler tüketebilmeniz i?in size kullan?c? kolayl???, kolay a??lma ?zelli?i ve optimum raf ?mrü sa?layan, eksiksiz bir karton paketleme yelpazesi sunuyoruz.

Uzaktan destek, servis mühendisi ve avatar hologram?

Servis ??zümleri

Tetra Pak? Servisleri, operasyonunuzun ya?am d?ngüsü boyunca performans?n?z? geli?tirmek, maliyetleri optimize etmek ve g?da güvenli?ini sa?lamak konular?nda size yard?mc? olur.

En yeni haberler ve bas?n a??klamalar?

CPD logosu

Tetra Pak, üst üste d?rt y?l CDP'nin "A Listesi"nde yer ald?

Tetra Pak, kar amac? gütmeyen küresel bir ?evreci kurulu? olan CDP taraf?ndan iklim de?i?ikli?i ve ormanlarla ilgili performans ve kurumsal ?effafl?k konusunda lider olarak g?sterildi.

tam soya

Tetra Pak, ????r a?an "Tam Soya" teknolojisini geli?tirdi

Tetra Pak, soya i?ecekleri i?in üretimde soya fasulyesinin tamam?n?n kullan?ld??? benzersiz bir proses y?ntemi geli?tirdi

teknoloji

Tetra Pak, g?da prosesi teknolojisi inkübat?rüyle ilk i? birli?ini duyurdu

Tetra Pak, teknolojik ??zümler sa?layan lider g?da teknolojisi geli?tiricisi Fresh Start ile i? birli?ini duyurdu.